Pro maximální zkvalitnění našich služeb využíváme některé z vašich osobních údajů. Velmi si ceníme toho, že je s námi sdílíte, a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie jsme sepsali tyto zásady v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tento dokument podává základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@spanholz.com, příp. na naší doručovací adrese Polenská 4382/2c, 58601 Jihlava.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Spanholz s.r.o.., se sídlem Polenská 4382/2c, 58601 Jihlava, identifikační číslo 04120299, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 88294. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@spanholz.com.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je co nejrychlejší a nejefektivnější vyřízení vašich objednávek. S tím souvisí příprava cenových nabídek, vyřízení každé vaší objednávky, vyřízení reklamačního procesu, obchodní analýzy a plánování.

c) marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku vašim potřebám a informoval vás o novinkách. Pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Správce při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv zrušit jednoduchým způsobem zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení „Zrušit zasílání emailu“. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu odebírání produktů a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 9 tohoto dokumentu.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště a identifikační číslo;

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;

d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

f) geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

6. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a a vyjádříte s tím svůj výslovný souhlas.

7. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

8. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@spanholz.com.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů a způsobu zpracování údajů.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Změny je třeba zaslat emailem na adresu info@spanholz.com.

Upravovat osobní údaje společnosti (např. sídlo) může pouze osoba oprávněná k jednání společnosti.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Vaše žádost podléhá individuálnímu posouzení, o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Zažádat o výmaz osobních údajů společnosti (např. sídlo) může pouze osoba oprávněná k jednání společnosti.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, můžete podat žádost na omezení zpracování nebo blokování. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat zasláním odvolání na adresu sídla správce, na email info@spanholz.com nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

9. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k analýze vašich aktivit na internetových stránkách správce, profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce

V důsledku těchto aktivit správce bude vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

V Jihlavě dne 1.1.2023